REGULAMIN
Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni "Druskieniki-Grodno" w 2018

1. Cele:
Międzynarodowy Maraton Przyjaźni Druskienniki (Litwa)-Grodno (Bialorus) (Dalej - Marathon) odbywa się w celu wzmocnienia przyjaznych stosunków między narodami Białorusi i Litwy, dla poprawy działalności i partnerstwa z organizacjami i instytucjami Republiki Litewskiej i Republiki Białorusi, w celu dalszego promowania i rozwijania biegu - jako jednego z najbardziej obiecujących i dostępnych form ćwiczeń.

Zadania:

• rozwój masowej kultury fizycznej i ruchu sportowego, w szczególności biegania;
• wzmocnienie przyjaźni i wzajemnego zrozumienia między narodami Republiki Litewskiej i Republiki Białorusi, rozwoj przyjaznch stosunkow  młodych ludźi, biegaczy, weteranów kultury fizycznej i sportu obu krajów;
• wzmacnianie powiązań między instytucjami i agencjami białoruskimi i litewskimi, rozwijanie powiązań międzyregionalnych i integrację;
• propaganda biegania, kultury fizycznej i sportu jako środka wychowania fizycznego, moralnego i duchowego;
• promowanie społecznych wartości zdrowego stylu życia;
• poprawa umiejętności sportowych czołowych sportowców Białorusi i Litwy;
• poprawa wizerunku państwa Republiki Litewskiej i Republiki Białoruś, Grodno i kurorcie Druskienniki jako miejsce do organizacji dużych międzynarodowych imprez sportowych.

2. Struktura zarządzania i struktura organizacyjna:
Struktura organizacyjna Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni obejmuje: partnerów, organizatorów, komitet organizacyjny, zespół sędziów.

2.1. Partnerzy:
- Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białorusi;
- Wydział Kultury Fizycznej i Sportu Litwy;
- Bialoruska straz graniczna;;
- Litewska straz graniczna;
- Bialoruskie służby celne.
- Litewskie służby celne.

2.2. Organizatorzy:
Organizatorami Maratonu są:
• Narodowe komitety olimpijskie Republiki Białoruś i Litwy;
• Federacja Lekkoatletyczna Białorusi i Litwy;
• Grodzienski Regionalny Komitet Wykonawczy;
• Komitet Wykonawczy miasta Grodno;
• Samorząd Druskienik;
• Administracja Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Obwodu Grodzienskiego;
• Grodzienska Regionalna Organizacja Białoruskiej Federacji Lekkiej Atletyki;
• Grodzienski Regionalny Komitet Wykonawczy;
• Instytucja publiczna "Sportbalt" (Litwa).
• Stowarzyszenie publiczne "Klub sportowy Run4Fun"
Głównym zadaniem organizatorów jest zapewnienie pomyślnego przygotowania i przeprowadzenia imprezy. W tym celu organizatorzy utworzyli komitet organizacyjny, przeznaczyć działania odpowiedzialności wśród organizatorów Maratonu Przyjaźńi, zatwierdza skład sedziew, zatwierdzaja środki budżetowe, przprowadzaja nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy.

2.3. Komitet organizacyjny:
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą menedżerowie i specjaliści reprezentujący następujące organizacje:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białoruś, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Litwie, Krajowy Komitet Olimpijski Republiki Białorus i Litwy, Federacji Lekkoatletyczne Białorusi i Litwy, Grodzienski Regionalny Komitet Wykonawczy, Biuro Sportu i Turystyki organizacji regionalnej Grodzienskiego  Obwodowego Komitetetu Wykonawczego, „Białoruska Federacja Lekkoatletyczna, Komitet wykonawczy miasta Grodno, Grodzienski regionalny komitet wykonawczy, gmina Druskieniki, "Sportbalt" (Litwa), Stowarzyszenie publiczne "Klub sportowy Ran4Fun" Grodzienska straz graniczna, Litewska straz graniczna, sluzby celne Litwy I Bialorusi.
Głównym zadaniem komitetu organizacyjnego jest zapewnienie koordynacji działań na rzecz przygotowania i pomyślnego przebiegu maratonu.
Koordynatorami maratonu są:
- Wydział Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Obwodu Grodzienskiego i Grodzienska Regionalna Organizacja Białoruskiej Federacji Lekkiej (od strony Białorusi);
- Urząd miejski w Druskiennikach i instytucja publiczna Sportbalt (Litwa) (z Republiki Litewskiej).

2.4. Podział obowiązków pomiędzy członków komitetu organizacyjnego:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białoruś, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Litwie, Krajowy Komitet Olimpijski Republiki Białorusi i Litwy, Grodzienki Regionalny Komitet Wykonawczy, Oddzial Sportu i Turystyki Departamentu Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie maja pełnić funkcję dopasowania między agencjami rządowymi zaangażowanymi w promocję projektu w mediach, wspierania udziału sponsorów.
Federacja atletyka Republiki Białorusi i Litwie zaangażowanych w promocję projektu w federacjach lekkoatletycznych w Europie i krajach świata, pełnią funkcję dopasowania między odpowiednimi agencjami rządowymi.
Grodzienski  Komitet Wykonawczy, Grodzienski Obwodowy Komitet Wykonawczy i gmina Druskieniki maja ograniczyć lub całkowicie zatrzymać ruch na ulicach, gdzie odbędzie się maraton. Korzystając ze specjalnych usług, zapewniają bezpieczeństwo trasy i pomoc medyczną podczas biegu. Organizacje te zapewniają koncerty i  akcje  kulturalne i rozrywkowe, zapewniaja prace punktow  żywieniowcy dla  uczestników w maratonie na 5, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40 kilometrów na metach  (42 km 195m), prace biotoaletów w na 20, 30 kilometrów maratonu. Dostarczaja  uczestnikom promocyjne materiały poligraficzne o Grodnie, Druskienikach, obwodzie grodzieńskim.  Gospodoruja  budżet I zapraszaja inne organizacje sportowe z tych miast, aby uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy, inne kwestie związane z organizacją maratonu.
Komitet Wykonawczy miasta Grodno i Urząd Miasta Druskieniki pokrywają koszty zamieszczenia informacji o maratonie na banerach i billboardach w Grodnie i Druskiennikach.
Narodowy Komitet Olimpijski Republiki Białorusi ustanawia trzy nagrody dla laureatów (1-3 miejsce) w maratonie  w absolutnej wyższości u mężczyzn i kubek w nagrode zespołowi za 1 miejsce w konkursie drużynowym.
Litewski Narodowy Komitet Olimpijski ustala trzy nagrody dla laureatów (1-3 miejsce) w maratonie w absolutnej wyzszosci wśród kobiet i kubek  przyznany w nominacji „Najliczniejszy zespoł.”
Instytucja publiczna „Sportbalt” (Litwa), wraz z Wydziałem Sportu i Turystyki komitetu Obwódowego Wykonawczyego w  Grodnie na podstawie reguł konkurencji w lekkiej atletyce i wymagań  organizuja  pomiar trasy maratonu.  Aby upowszechnić maraton i przyciągnąć więcej uczestników, obie powyższe organizacje promują wydarzenie, organizując media w obu krajach. Obe strone sa odpowiedzialne  za produkcję i wydawanie numerów wyjściowych, materiałów reklamowych, medali produkcyjnych i markowych koszulek z symbolami i maratonu dla uczestników i osób obsługujących to wydarzenie, przeprowadzaja rejestrację uczestników, zapewniają finansowanie kosztow maratonu (koszty transportu, wypłata nagród i pamiątki, usługi medyczne, zapłata za pracę i posiłki sędziowskie, wypłata posiłków dla uczestników, zakwaterowanie sędziów spoza miasta i zaproszonych uczestników, druk i reklama, zapłata za pracę personelu technicznego itp.).
Regionalna służba celna z Grodna, wraz z litewskimi  służbami przeprowadzaka kontrole graniczna i celna na przejściu granicznym  z Republiki  Białorusi i Republiki Litewskiej dla uczestników maratonu.

W celu zapewnienia niezakłóconego przekraczania granic obu państw przez uczestników maratonu i uczestników, organizatorzy maratonu zobowiązują się:

Departament Sportu i Turystyki  Komitetu Wykonawczego w Grodnie (Białoruś) daje grupie Granicznej, listę uczestników maratonu (we właściwej formie) nie później niż 21.00 (czas Miński) za dzień przed maratonem;
Instytucja publiczna „Sportbalt” (Litwa) daje Straży Graniczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej listę uczestników maratonu (we właściwej formie) nie później niż 21.00 (czasu litewskiego) za dzień przed maratonem.
Ponadto organizatorzy maratonu zapewniają powyższa data listy sędziów, organizatorów i pracowników, a także wykaz pojazdów przekraczających granicę państwową (w odpowiedniej formie).
Lista pojazdów obsługujących maraton i przekraczających granicę państwową zawiera oznaczenie pojazdu, numer rejestracyjny, numer polisy ubezpieczeniowej obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej oraz jej ważność.
Paszporty z ważna przez cały czas trwania maratonu wizy litewskie i białoruskie zawodników przekazuja do służb granicznej Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej nie później niż za 1 godzinę przed przekroczeniem granicy pierwszym uczestnikiem maratonu. Do okładek paszportu uczestników maratonu wklejane są naklejki tymczasowe z numerem startowym uczestnika maratonu.
Instytucja publiczna „Sportbalt” (Litwa) nie później niż  o 21.00 (czasu litewskiego) dzień przed maratonem oferuje list gwarancyjny z  warunkami  bezpieczeństwa pobytu obywateli spoza UE na terytorium Republiki Litewskiej, którzy są uczestnicy i organizatorzy maratonu (pełna lista obywateli, cel przyjazdu, czas pobytu, nazwę organizacji przyjmującej oraz gwarancję, że osoby przybywające będą miały wystarczające środki na czas pobytu na Litwie I powrotu do kraju, którego jest obywatelem).
Rada sędziowska przeprowadza testy trasy, przeprowadza maraton zgodnie z postanowieniami tego przepisu i obowiązującymi przepisami dotyczącymi lekkiej atletyki.

3. Warunki i miejsce:
Międzynarodowy Maraton Przyjaźni odbywa się w 2018 roku w następujący sposób:
15 lipca 2018 (niedziela), start zostanie podany o godzinie 8:00 po południu czasu lokalnego w Druskiennikach (Litwa), finisz w Grodnie (Białoruś). Rejestracja uczestników nastąpi 14 lipca 2018 roku (sobota) od 12,00 do 20,00 godziny czasu lokalnego w Druskininkach (Litwa) ul.  Vilnius  alleja,  24.
Trasa maratonu ma długośc 42 kilometra 195 metrów biegnie ulicami m. Druskienniki i m. Grodno przez przejście graniczne Raigardas-Privalka, po drodze samochodowej P-42 przez wieś Gozha, Zaritsa, Grandiczi, ulicami Grandiczskaja i Gorkiego w Grodno.  Trasa maratonu jest wymierzona i setryfikowana przez Międzynarodową Federację Lekkiej Atletyki. Trasa maratonu biegnie wzdłuż dróg z pokryciem asfaltowym. Trasa jest oznaczona wskazaniem każdego kilometru dystansu oraz wskazaniem  odległości  21,1 km. (półmaraton). Ze względów bezpieczeństwa, uczestnicy muszą wykonywać sygnałów organizatorów.

4. Uczestnicy:
Udział w Międzynarodowym Maratonie Przyjaźni jest otwarte dla wszystkich osób w wieku 18 lat (18 lat uczestnik musi miec w roku maratonu), mający doświadczenie w prowadzeniu wyścigi w odległości co najmniej 10 km (w ciągu ostatnich dwóch lat przed datą maratonu) z ważnych dokumentów (wiza) do wjazdu na terytorium Republiki Białorusi, Republiki Litewskiej i (lub) wyjazdu z Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, ktore wypełniłi  kartę członkowską, zapłaciły wpisowe, maja zaświadczenie lekarskie w sprawie dopuszczenia do maratonu  i znak, że oni sami są odpowiedzialni za własne zdrowie.
Wszyscy uczestnicy maratonu biara udział w maratonie na własną rękę, wiedząc, wszelkie ryzyka związane z udziałem w maratonie i zobowiązują się nie poddawać organizatorom maratonu jakichkolwiek roszczeń związanych z nim. Każdy uczestnik, rejestrując się, zgadza się, że wszystkie zdjęcia wykonane podczas maratonu i filmy nakręcone moga być wykorzystane przez organizatorów do celów reklamowych bez odrębnej zgody.
Biegacze muszą uzyskać paszport z ważną wizą na wjazd do Republiki Białorus, Republiki Litewskiej i (lub) wyjazd z Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej. Uczestnicy Marathon, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej maja potwierdzić własnoręcznym podpisem, że głównym celem ich przyjazdu do Republiky Litewskiej jest udział w maratonie i zobowiązują się mieć wystarczających środków na pobyt na Litwie i powrotu do kraju, którego są obywatelami.

Uczestnicy maratonu rywalizują w następujących grupach wiekowych:

Mężczyźni                                          Kobiety

Nazwa grupy       Wiek (ilosc lat) Nazwa grupy         Wiek (ilosc lat)

М                         18-39                         K                            18-39

М 40                    40-49                         K 40                       40-49

М 50                    50-59                         K 50                       50-59

М 60                    60 i starsi                   K 60                       60 i starsze

 

5. Warunki ogólne.

5.1 Odległość i limit czasu:
Odległość maratonu - 42 kilometry 195 metrów. Limit czasu maratonu - 6 godzin. W dniu zawodów elektroniczny układ odniesienia czasu jest aktywowany o godzinie 8.00 czasu lokalnego podczas startu i wyłącza się po sześciu godzinach. Pod koniec tego okresu wyniki uczestników nie są rejestrowane.

5.2. Rejestracja:
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zarejestrowania się na oficjalnej stronie Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.drauqystesmaratonas.lt. Elektroniczny system rejestracji zostanie wyłączony trzy dni przed rozpoczęciem maratonu. Data rejestracji uczestników maratonu zostanie ogłoszona dodatkowo na oficjalnej stronie Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.drauqystesmaratonas.lt oraz na stronach internetowych organizatorów i partnerów maratonu.
Rejestrując się na wyżej wymienionej stronie internetowej, uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego w alfabecie łacińskim w ścisłej zgodności z paszportem. W przypadku nie wypełnienia jednego z pól uczestnik nie jest uznawany za zarejestrowanego. Dane dostarczone przez uczestników podczas rejestracji mogą być wykorzystywane przez organizatorów wyłącznie do prowadzenia maratonu, w tym do rozwiązywania problemów technicznych podczas przekraczania granicy państwowej i przebywania na terytorium Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej.
Po rejestracji uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ustalonej wysokości w terminie siedmiu dni. Po uiszczeniu opłaty startowej i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie uczestnik jest uznawany za zarejestrowanego.
W przypadku nieuiszczenia opłaty startowej w ciągu siedmiu dni po rejestracji na oficjalnej stronie maratonu, uczestnik zostaje wykluczony z listy zarejestrowanych maratonów i nie może uczestniczyć w maratonie. Uczestnik ma prawo do rejestracji poprzez wielokrotne i ścisłe przestrzeganie powyższych procedur.
Na oficjalnej stronie Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.drauqystesmaratonas.lt zostanie opublikowana lista zarejestrowanych uczestników.
Organizatorzy maratonu ustalili limit na uczestnictwo w maratonie. W 2018 na starcie nie może byc wiecej 500 zawodników. Po zakończeniu limitu  rejestracja uczestników zostaje zakończona.
Rejestrując się uczestnicy maratonu zgadzają się z warunkami świadczenia na Międzynarodowy Maraton Przyjaźni.
Sportowcy o wysokich wynikach osobistych (2,20 i szybciej u mężczyzn, 2,40 i szybciej u kobiet) mogą otrzymać zniżkę na zakwaterowanie i opłatę za wstęp. Tym zawodników należy wysłać przed 31 maja na e-mail: grodnooblsport1@mail.ru informacje o chęci udziału w maratonie z opisem danych osobowych i wyników.

5.3. Opłata startowa:
Uczestnik ma wypełnić formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.drauqystesmaratonas.lt tez jest zobowiązany do zapłaty w ciągu siedmiu dni wpisowego.

Opłata wpisowa jest wypłacana w następującej wysokości:
do 28 lutego - 20 euro.
1 marca - 31 maja - 25 euro.
1 czerwca - 30 czerwca - 30 euro
1 lipca - 10 lipca - 35 euro.

Białoruscy uczestnicy maratonu mogą zapłacić wpisowe w dowolnym oddzialie Banku Białorusi na rachunek grodzieńskiego regionalnego oddziału Stowarzyszenia Publicznego „Białoruskiej Federacji Lekkoatletycznej» (BY25 AKBB 3015 0000 1317 7400 0000, oddział 400 ASB «Belarusbank», BIC AKVVVY21400, UNN 590375014 Grodzienska  organizacja regionalna  230023, Grodno, ul.Ozheshko, 19  z napisem "Międzynarodowy maraton przyjaźni". Obywatele Republiki Białoruś powinna płacić wposowy w rublach białoruskich według oficjalnego kursu Narodowego Banku Republiki Białorusi w dniu płatności.
Uczestnicy Marathon z krajów Unii Europejskiej i innych krajow placa  wpisowe do VSI «Sportbalt» na konto bankowe LT02 7181 2000 0007 1290 w Siauliu Bankas, Lietuva. SWIFT CBSBLT26
Jeżeli uczestnik odmawia udziału w konkursie, opłata za udział nie podlega zwrotowi.

Opłata startowa obejmuje:

• pakiet startowy: numer startowy, oficjalna koszulka  z logo maratonu,  odznaka torby podróżnej, nakleja na paszport, voucher na darmowy  obiad, materiałe  informacyjne, reklamowe
• chip elektroniczny (wielokrotnego użytku);
• pamiątkowy medal dla uczestników maratonu;
• napoje i posiłki na punktach odżywczych co 5 km na odległość maratonu, a także na mecie;
• pomoc medyczna podczas całego wydarzenia;
• szatnie, toalety i prysznice w określonych miejscach
• osobisty certyfikat i protokół wykańczania można pobrać ze strony maratonu;
• zdjęcia i filmy z wydarzenia będą dostępne na oficjalnej stronie maratonu i na stronach partnerów.
• materiały sponsorów.

5.4. Wydanie materiałów wyjściowych i rejestracja za dzień przed startem:
Uczestnicy będą musieli przyjść osobiście za dzień przed rozpoczęciem maratonu (14 lipca 2018 w Druskienniki (Litwa) lub 13 lipca 2019 roku w Grodnie (Białoruś) od 12.00 do 20.00 czasu miejscowego i zarejestrować sie, im  zostaną wydane pakiety startowe (numer startowy, oficjalna koszulka maratonu, szpilki, artykuły reklamowe, itd.) w celu rejestracji  uczestników, którzy zarejestrowali się na oficjalnej stronie internetowej międzynarodowego maratonu przyjaźni. - www.drauqystesmaratonas.lt i uiściły opłatę startową.
Aby zostać zarejestrowanym, dozwolone są tylko uczestnicy maratonu, inne zaufane osoby nie będą mogły się rejestrować.

Rejestracja uczestników odbędzie się:

14 lipca 2018 r. W Druskiennikach (Republika Litewska), Vinlnius alleia, 24
Uczestnicy, którzy nie zarejestrują się w powyższym czasie, nie będą mogli wziąć udziału w maratonie.
W dniu maratonu rejestracja nie jest przeprowadzana.

Podczas rejestracji uczestnicy muszą posiadać:

• paszport z wizą uprawniającą na wjazd i wyjazd do Republiki Białorus i Republiki Litewskiej;
• międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne;
• paragon na opłacenie wpisowego;
• zaświadczenie lekarskie medyczne placówki medycznej o stanie zdrowia i znaku dopuszczenia do udziału w maratonie.
Po przybyciu do rejestracji uczestnik wypełnia kartę uczestnika, w której podpisuje, że jest osobiście odpowiedzialny za swój stan zdrowia podczas maratonu.
Podczas rejestracji, służby medyczne, przedstawiciele służb granicznych i celnych, firma ubezpieczeniowa będzie działać, co w razie potrzeby może wymagać dodatkowych dokumentów i zapewnia pomoc doradczą.

5.5. Numer startowy:
Uczestnicy mogą startować tylko z numerem startowym Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni. Numer startowy powinien znajdować się na skrzyni, powinien być widoczny podczas zawodów. Numer początkowy jest osobisty. Tylko uczestnik zarejestrowany pod tym numerem może uczestniczyć w biegu. Uczestnikom zabrania się zaginania, odcinania i modyfikowania numeru startowego.

5.6. Pomiar czasu:
Czas maratonu mierzony bedzie za pomocą elektronicznego systemu (chipa), jeśli bedzie startowalo  więcej niż 300 uczestników. Chip  powinien być dostępny dla wszystkich uczestników. Chip wydanwany bedzie  razem z materiałów wyjściowych. Chip do mocowania do buta za pomocą zacisku wokół nóg lub za pomocą rzepów (nie wyzej niż 30 cm od podłoża). Nie spełniających  tych wymogow  uczestników  wyniki  nie będą uwzględnione w raporcie końcowym zawodów.
Po wyścigu chip musi być zwrócony do organizatorów. W przypadku niezwróceniu chipa i jego straty, spowodowaną przez  uczestnika,  organizatorzy mają prawo do ukarania go grzywna  w wysokości 35 EUR.

5.7. Start:
Uczestnicy zobowiązani są przybyć na mete w dniu maratonu od 6.30 do 7.20 (czasu lokalnego) dla przejścia kontroli granicznej i celnej. W wyznaczonym przez organizatorów miejscu ma sie umieścić strefa celną i graniczną tymczasowa, wyjście po za mete kontroli granicznej i celnej bez obecności i służby celne granicy jest zabronione. W tej strefie beda znajdowac się szatnie i toalety, możliwe tez przprowadzic rorgrzewke.

Przy przejściu kontroli granicznej i celnej, uczestnicy muszą mieć:

• paszport z wizą uprawniającą na wjazd i wyjazd do Republiki Białorus i Republiki Litewskiej;
• międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne;
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i dopuszczenie do udziału w maratonie;
• odznaka uczestnika;
• numer startowy;
• rzeczy osobiste.

Po przejściu kontroli granicznej uczestnicy oddaja paszporty przedstawicieliom straży granicznej,  paszportu beda zwracane uczestnikom tylko na mecie po przejściu kontroli. Po przejściu kontroli celnej rzeczy osobiste uczestników powinny być uszczelnione i przekazane w obecności przedstawiciela Służby Celnej do autobusa. Po tym, dostęp do rzeczy osobistych uczestników będą zakazane aż do przejścia kontroli celnej odpowiednimi agencjami i zostana one wydane na mecie.

Uczestnicy są zobowiązani do przekazania rzeczy kontroli granicznej i celnej od 6.30 do 7.40 czasu lokalnego.
O 7.50 wszyscy uczestnicy maratonu w formie sportowej z numerami startowymi musza byc na mecie. Start bedzie podany o godzinie 8.00.

5.8. Wymagania, ograniczenia i kary:
Uczestnikom i członkam zespołu wsparcia zabronione jest korzystanie z różnych środków transportu na kołach (rowery, wrotki, etc.)  Uczestnikom maratonu obowiązuje bezwzględny zakaz zjeżdżania z toru bez zgody sędziów. Naruszając powyższe zasady, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
Jeśli uczestnicy maratonu skończyły swoje wystapienie przez meta, o tym oni musza powiadomić sędziów i organizatorów na najbliższej stacji, poczym czekać na autobus, który bedzie jechal za  ostatnim uczestnikiem. Schodzace uczestnicy nie mają prawa opuścić tor bez pozwolenia, one są wymagane do przekroczenia granicy, w autobusie, ponieważ są one zobowiązane do kontroli granicznej i celnej.
Uczestnicy Maratonu powinni być uważni, ponieważ w niektórych odcinkach trasy ruch pojazdów zostanie częściowo zablokowany. Pracownicy służb specjalnych będą zapewniać kontrolę ruchu, ale uczestnicy powinni być ostrożni i czujni.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników maratonu, jeśli one są nie zgodne z zasadami konkurencji, beda kolidować z innymi uczestnikami lub w inny sposób utrudniac konkurencję.

5.9. Pikiety, żywność i biotoalety:
Pikiety Maratonu beda rozmieszczone na 1, 5, 10, 15, 20, 21.1 (pół Marathon), 25, 30, 35, 40 km i punktach odżywczych na 5, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 28 , 30, 33, 35, 38, 40 km. W punktach żywieniowych uczestnicy będa mogli wypić wodę niegazowaną, napoje energetyczne i zjesc owoce. Na 20 i 30 km zostaną zainstalowane biotoalety. Na maratonie  będa pracowali  cztery karetki z personelem, jeden z nich bedzie jechal za ostatnim uczestnikiem.

5.10. Finisz:
Po ukończeniu maratonu zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal uczestnika. Tam też otrzymuje napoje energetyczne.
Po zakończeniu maratonu uczestnicy przechodzą kontrolę graniczną i celną oraz otrzymują paszporty. Moga uzyskać pomoc medyczną. Uczestnicy beda mieli do dyspozycji także szatnie i prysznice.
Uczestnicy, którzy stali się zwycięzcami konkursów w absolutnej wyższości (1-6 miejsce) i zwycięzców (1-3 miejsce) w grupach wiekowych wśród mężczyzn i kobiet, przedstawiciele zespołów, które stały się laureatami w konkursie drużynowym (1-3 miejsc) są wymagane do uzyskania nagrody wypełnić listy dotyczące przyznawania nagród odpowiednim przedstawicielom komitetu organizacyjnego, które będą na mecie. Dodatkowo organizatorzy mogą wręczać nagrody specjalne uczestnikom maratonu.

6. Wyznaczanie zwycięzców, nagradzanie:
Wszyscy uczestnicy, którzy doszli do mety w czasie kontroli, otrzymują medale.
Zawody odbywają się w mistrzostwach osobowych i drużynowych. Zwycięzcy w osobistych mistrzostwach maratonu są określani  za najlepszy czas. Uczestnicy, którzy zajęli 1-6 miejsce w absolutnych mistrzostwach oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne.
Uczestnicy, którzy zajęli 1-3 miejsca w grupach wiekowych, otrzymują cenne lub pieniężne nagrody i dyplomy. Uczestnicy, którzy są nagradzani w absolutnych mistrzostwach (1-6 miejsce), w grupach wiekowych nie beda nagrodzeni.
Ponadto komitet organizacyjny może wrecic  specjalne nagrody, a liczba i skład nagrodzonych określa komitet organizacyjny maratonu.
Informacja o ilości nagród pieniężnych w absolutnych mistrzostwach i grupach wiekowych będzie dostępna na oficjalnej stronie maratonu nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem maratonu.
W mistrzostwach drużynowych zwycięzców określa suma wyników trzech najlepszych członków zespołu (dwa wyniki dla mężczyzn i jeden najlepszy wynik dla kobiet). Skład zespołu nie jest ograniczony. Drużyna, która zajmuje pierwsze miejsce w rozgrywkach drużynowych, otrzymuje puchar, a trzej najlepsi członkowie zwycięskiej drużyny otrzymują nagrody. Drużyny, które zajęły 2 i 3 miejsce, otrzymują puchary.
Drużyna klubu, reprezentowana przez najbardziej liczna drużynę (liczbę uczestników), otrzymuje puchar w nominacji "Najliczniejsza drużyna".
Nagradzanie zwycięzców i zwycięzców maratonu rozpocznie się od 13.00 (nagradzanie w mistrzostwach absolutnych) i potrwa do godziny 16 czasu lokalnego.

7. Warunki finansowania:
Za obopólną zgodą organizatorzy Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni, jeśli to możliwe, finansowo dołączają do budżetu tego projektu, generują następujące koszty finansowe:
Komitet Wykonawczy Obwodu Grodno pokrywa koszty zabezpieczenia ruchu w obwodzie Grodzieńskim.
Narodowy Komitet Olimpijski Republiki Białorusi ustanawia trzy nagrody dla laureatów (1-3 miejsce) maraton w absolutnej wyższości u mężczyzn i kubek dla nagradzania zespołow za 1 miejsce w konkursie drużynowym.
Litewski Narodowy Komitet Olimpijski ustala trzy nagrody dla laureatów (1-3 miejsce) w maratonie w absolucie  wśród kobiet i kubek  być  w nominacji „Najliczniejszy  zespoł.”
Komitet Wykonawczy Miasta Grodno  finansuje  wynajem biotoaletów, utrzymanie i bezpieczeństwo maratonu w mieście Grodno, organizację ceremonii otwarcia (zamknięcia) oraz koncert, produkcji reklamowej, finansuje koszty  wprowadzania dwoch billboardy i banerow na ulicach Grodna, zapewnia pracę punktów żywnościowych na terenie Grodna.
Regionalny Komitet Wykonawczy Grodno finansuje wynajem toalet, opiekę medyczną, bezpieczeństwo uczestników maratonu w obwodzie grodzieńskim, reklame i jej  produkcję w obwodzie Grodzieńskim, zapewnia eksploatacje punktów energetycznych na terenie regionu.
Gmina Druskieniki finansuje publikację informacji o Druskiennikach, koncert i program rozrywkowy, oplaca koszty umieszczenia dwóch billboardy i banerow z na ulicach Druskiennik.
Instytucja publiczna „Sportbalt” obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem oficjalnej strony maratonu, obiad dla uczestnikow maratonu (14 lipca 2019), umieszczenie billboardów reklamowych na terenie miasta Druskienniki, biotoalety, ambulanse, nabycie napojow energetycznych, produkcje medali dla uczestników, dyplomow i koszty ich druku, częściowo tworzy fundusz nagród, finansuje usługi transportowe.
Departament Obwodowego Komitetu Wykonawczego Sportu  i Turystyki w Grodnie ponosi koszty żywności i sędziów, zakwaterowania i wyżywienia sportowców (tylko z zaproszeniami), posiłki (obiad 15 lipca 2018), drukowanie, koszty leczenia, płaci za usługę personelu, częściowo tworzy fundusz nagród, opłaca produkcję specjalnych nagród, ponosi koszty  medali Maratonu, pokrywa koszty zabezpieczenia w obwodzie grodzieńskim, transportu i innych wydatków finansowanych. Regionalna organizacja  „Białoruska Federacja Lekkoatletyczna” ponosi koszty żywności i oplate sedziow, oferując zakwaterowanie i wyżywienie sędziów  I sportowców (tylko z zaproszeniem), posiłki (obiad 15 lipca 2018), drukowanie, koszty leczenia, częściowo tworzy fundusz nagród, opłaca  produkcję specjalnych nagród, ponosi koszty  medali Maratonu, finansuje usługi transportowe i inne.

8. Wizy uczestników:
Każdy uczestnik maratonu musi posiadać ważny paszport z wizą do wjazdu i wyjazdu do Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej. Organizatorzy maratonu mogą pomóc w otwarciu wiz. Właściwe organy obu państw zwracają się do ambasad i konsulatów państw, aby otworzyć jednorazowe bezpłatne wizy do udziału w maratonie Przyjaźni. Organizatorzy nie gwarantują otwarcia wizy, ale dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem.
Uczestnicy maratonu nie mające wizy do wjazdu i wyjazdu z Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej muszą zgłosić się do Komitetu Organizacyjnego maratonu z prośbą o otwarcie wizy. Uczestnicy, którzy złożyli wniosek po 1 czerwca, komitet organizacyjny nie pomaga w otwarciu wiz.
Wizy są wydawane w ambasadach i konsulatach Republiki Litewskiej lub Republiki Białorusi. Uczestnicy maratonu, którzy nie mają wizy do wjazdu i wyjazdu do Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej, samodzielnie przygotowują dokumenty dla wiz. Uczestnicy ponoszą osobiste koszty podróży do miejsca wydania wiz.
Organizatorzy maratonu koordynują z właściwymi władzami obu krajów procedurę wydawania wiz. Uczestnicy muszą osobiście podróżować do ambasad i konsulatów krajów w celu otwarcia jednorazowych wiz. Uzgodnienia dotyczące ambasad i konsulatów krajów zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem.

9. Zakwaterowanie uczestników:
Uczestnicy, którzy chcą zatrzymać się w hotelach w Druskiennikach lub w Grodnie podczas maratonu, musza skontaktowac sie  z Komitetem Organizacyjnym nie później niż 15 czerwca. Komitet organizacyjny postara sie pomóc w zakwaterowaniu uczestników w hotelach różnych klas, lub na sali gimnastycznej.

10. Protesty:
Wszelkie roszczenia lub protesty uczestników są przedstawiane pisemnie głównemu sędziemu zawodów nie później niż 30 minut  po upływie czasu Maratonu (6 godzin).
Podczas rozpatrywania protestow uczestnik jest zobowiązany do wniesienia wkładu 30 euro na mecie na terytorium Białorusi w białoruskich rublach po kursie Narodowego Banku Białorusi, na mecie Republiki Litewskiej w wysokości 30 euro. Jeśli opłata nie zostanie zapłacona, roszczenie (protest) nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia.
Roszczenia (protesty) rozpatruje komisja, składająca się z przedstawicieli stowarzyszenia publicznego „Białoruska Federacja Lekkoatletyczna” Federacji Lekkoatletyki Litwy i sedzi glownego Maratonu.
Roszczenia (protesty)  rozpatrywane sa nie więcej niż za jedną godzinę.
W przypadku decyzji o zaspokojeniu roszczenia (protest), wkład jest  zwrócony osobie, która złożyla skargę (protest), w przeciwnym razie kaucja pozostaje u organizatorow.

11. Informacje o maratonie:
Oficjalne wyniki oraz informacja na temat przebiegu maratonu zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.draugystesmaratonas.lt.

Kontakty komitetu organizacyjnego:

Republika Białorus
Administracja Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Obwodu Grodzienskiego
Federacja Lekkoatletyki  Grodno
Adres do korespondencji: 230023, Grodno, ul. Ozheszko, 19
Faks: + 375 152 77-28-77
Telefony:
+ 375 152 74-35-73, +375 29 782 60 14 (Irina Podruchnaya)
+ 375 152 74-35-25, +375 29 787 97 14 (Artyushevskaya Galina)
e-mail: grodnooblsport1@mail.ru; artjyshka@rambler.ru
Oficjalna strona: www.oblsport.grodno.by

Republika Litewska
Instytucja publiczna "Sportbalt", Druskininkai
Adres korespondencyjny: Gardino g. 80 LT-66225 Druskieniki
Telefon / faks: +370 313 57200
Telefon komórkowy: +370 698 86055 (Luchinskas Vytautas)
e-mail: sportbalt@gmail.com
Miasto Druskininkai
Adres do korespondencji: Vilniaus al. g. 18, LT-66119 Druskininkai
Telefon / faks: +370 313 55 355, +370 313 55 376
Oficjalna strona internetowa: http://www.druskininkai.lt

GENERALINIS RĖMĖJAS:


RĖMĖJAI:

  • Azarto Technika
  • Maristika
  • Mineralinis vanduo Vytautas
  • Snaigė
  • Sanatorija Belorus
  • Vandens Parkas
  • Mineralinis vanduo Akvilė
  • Biurui plius - kanceliarinės prekės
  • SINLAB

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: