REGULAMIN
przeprowadzenia Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni
„Grodno - Druskienniki  2019”

1.  Cele i zadania.

IX Międzynarodowy Maraton Przyjaźni m. Grodno (Republika Białoruś) - m. Druskienniki (Republika Litewska) (dalej - Maraton) przeprowadza się w celach umocnienia stosunków przyjacielskich między narodami Białorusi i Litwy, doskonalenia służbowych i partnerskich stosunków wzajemnych organizacji i instytucji Republiki Litewskiej i Republiki Białoruś, dalszej popularyzacji i rozwoju biegu jako jednej z najbardziej perspektywicznych i dostępnych form zajęć ćwiczeniami fizycznymi.

Zadania podstawowe:

- rozwój masowego ruchu sportowego, a w szczególności biegu;

- umocnienie przyjaźni i porozumienia między narodami Republiki Litewskiej i Republiki Białoruś, kontaktów przyjacielskich młodzieży, amatorów biegu, weteranów kultury fizycznej i sportu obu państw;

- muocnienie związków między instytucjami i resortami Białorusi i Litwy, rozwój kontaktów międzyregionalnych i integrowania;

- propaganda biegu, kultury fizycznej i sportu jako środku wychowania fizycznego, moralnego i duchowego;

- propaganda wartości społecznych zdrowego trybu życia;

- podniesienie mistrzostwa  sportowego czołowych sportowców Białorusi i Litwy;

- podniesienie image'u państw Litwy i Republiki Białoruś, miasta Grodna i uzdrowiska Druskienniki jako miejsc przeprowadzenia znacznych współzawodnictw międzynarodowych.

2. Struktura zarządzania i struktura organizacyjna:

Struktura organizacyjna Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni obejmuje: partnerów, organizatorów, komitet organizacyjny, zespół sędziów.

2.1. Partnerzy:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białorusi;

- Wydział Kultury Fizycznej i Sportu Litwy;

- Bialoruska straz graniczna;;

- Litewska straz graniczna;

- Bialoruskie służby celne.

- Litewskie służby celne.

2.2. Organizatorzy:

Organizatorami Maratonu są:

- Narodowe komitety olimpijskie Republiki Białoruś i Litwy;

- Federacja Lekkoatletyczna Białorusi i Litwy;

- Grodzienski Regionalny Komitet Wykonawczy;

- Komitet Wykonawczy miasta Grodno;

- Samorząd Druskienik;

- Administracja Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego

Obwodu Grodzienskiego;

- Grodzienska Regionalna Organizacja Białoruskiej Federacji Lekkiej Atletyki;

- Grodzienski Regionalny Komitet Wykonawczy;

- Instytucja publiczna "Sportbalt" (Litwa).

- Stowarzyszenie publiczne "Klub sportowy Run4Fun"

Głównym zadaniem organizatorów jest zapewnienie pomyślnego przygotowania i przeprowadzenia imprezy. W tym celu organizatorzy utworzyli komitet organizacyjny, przeznaczyć działania odpowiedzialności wśród organizatorów Maratonu Przyjaźńi, zatwierdza skład sedziew, zatwierdzaja środki budżetowe, przprowadzaja nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy.

2.3. Komitet Organizacyjny.

Do składu komitetu organizacyjnego wchodzą kierownicy i specjaliści, reprezentujący następujące organizacje:

Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białoruś,

Departament Kultury Fizycznej i Sportu Litwy,

Narodowe Komitety Olimpijskie Republiki Białoruś i Litwy,

Federacje Lekkoatletyki  Białorusi i Litwy,

Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy,

Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego,

Grodzienska regionalna organizacja pozarządowa "Białoruska Federacja Lekkoatletyczna",

Grodzieński Miejski Komitet Wykonawczy,

Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy,

Samorząd miasta Druskienniki,

Instytucja Społeczna «Sportbałt» (Litwa),

Grodzieńska Grupa Graniczna, Litewska Grupa Graniczna,

Grodzieński Regionalny Urząd Celny, Litewski Urząd Celny,

Klub sportowy "Run4Fun" (Białorus).

Podstawowe zadanie komitetu organizacyjnego - zapewnienie koordynacji działań przygotowywania i pomyślnego przeprowadzenia maratonu.

Koordynatorami maratonu są:

Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego i Grodzienska regionalna organizacja pozarządowa "Białoruska Federacja Lekkoatletyczna", (od strony Republiki Białoruś);

Samorząd miasta Druskienniki i Instytucja Społeczna «Sportbałt» (Litwa) (od strony Republiki Litewskiej).

2.4. Podział odpowiedzialności między członkami komitetu organizacyjnego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białoruś, Departament Kultury Fizycznej i Sportu Litwy, Narodowe Komitety Olimpijskie Republiki Białoruś i Litwy, Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy, Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego  pełnią funkcję uzgodnienia wśród instytucji państwowych, zajmują się promocją projektu w środkach masowego przekazu, popierają udział sponsorów.

Federacje Lekkoatletyki Republiki Białoruś i Litwy zajmują się promocją projektu w federacjach lekkiej atletyki Europy i krajach świata, pełnią funkcję uzgodnienia wśród odpowiednich instytucji państwowych.

Grodzieński Miejski Komitet Wykonawczy, Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy i samorząd miasta Druskienniki  zatwierdzają i uzgadniają trasę wyścigową maratonu, ograniczają lub całkiem wstrzymują ruch transportowy na ulicach, na których odbędzie maraton.  Wykorzystując pomoc służb specjalnych zapewniają bezpieczeństwo trasy i pomoc medyczną podczas biegu.  Dane organizacje zapewniają

przeprowadzenie programu koncertowego i kulturalno-rozrywkowego maratonu, zapewniają pracę punktów wyżywienia obsługi uczestników maratonu na 5, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40 kilometrach, mecie (42 km 195 m) i pracę kabin WC na 10, 20, 30 kilometrach dystansu maratonu.   Zaopatrują uczestników w reklamowe materiały poligraficzne o m. Grodno, m.Druskienniki, rejonie grodzieńskim. Przyciągają budżetowe i inne organizacje sportowe tych miast do udziału, przygotowywania i przeprowadzenia przedsięwzięcia, omawiają inne pytania, powiązane z organizacją maratonu.

Grodzieński Miejski Komitet Wykonawczy i Samorząd miasta Druskienniki pokrywają koszty wprowadzania informacji o maratonie na banery i billboardy w Grodno i Druskienniki.

Narodowy Komitet Olimpijski Republiki Białorusi ustanawia trzy nagrody dla laureatów (1-3 miejsce) maratonu w klasifikacji generalnej wśród  mężczyzn oraz puchar za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji drużynowej.

Narodowy Komitet Olimpijski Republiki Litwy ustanawia trzy nagrody dla laureatów (1-3 miejsce) maratonu w klasifikacji generalnej wśród kobiet

oraz puchar  który zostanie udzielony w kategorji "Najliczniejszy zespoł."

Instytucja Społeczna «Sportbałt» (Litwa) razem z Urzędem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego i Grodzienska regionalna organizacja pozarządowa "Białoruska Federacja Lekkoatletyczna"  na podstawie zasad przeprowadzenia zawodów w lekkoatletyce i wymogów stowarzyszenia biegaczy po szosie finansują i organizują mierzenie, certyfikację trasy i technicznie przygotowują ją do współzawodnictw.  W celu popularyzacji maratonu i przyciągania dużej ilości uczestników obydwie wyżej wymienione organizacje reklamują przedsięwzięcie, organizują kampanie PR w obu państwach. Odpowiadają za wyrobienie i wydanie numerów, wyrobnictwo medali i koszulek z symbolami Maratonu Pryzjazni dla uczestnikow i organizatorow zawodu, przeprowadzają rejestrację uczestników, zapewniają prowadzenie maratonu i ponoszą podstawowe wydatki w prowadzeniu maratonu.

Grodzieńska Grupa Graniczna, Grodzieński Regionalny Urząd Celny razem z Litewskimi Służbami Granicznymi i Celnymi dokonują granicznej i celnej kontroli i przepuszczanie przez Granicę Państwową Republiki Białoruś i Republiki Litwa uczestników maratonu.

W celu zapewnienia przekroczenia bez przeszkód granic obu państw przez uczestników maratonu i personel obsługujący, organizatorzy maratonu zobowiązują się do:

Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego (Republika Białoruś) przekazuje Grodzieńskiej Grupie Granicznej listę uczestników maratonu (wg ustalonej formy) nie później godz. 21.00 (czasu białoruskiego) przed  dniem rozpoczęcia zawodów;

Instytucja Społeczna "Sportbalt “ (Republika Litwa) przekazuje Wareńskiemu Wydziałowi Służby Ochrony Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litwa listę uczestników maratonu (wg wprowadzonej formy) nie później godz. 21.00 (czasu litewskiego) przed  dniem rozpoczęcia zawodów.

Dodatkowo organizatorzy maratonu przekazują w powyższe terminy listy sędziów, organizatorów i personelu obsługującego, a także wykaz samochodów przekraczających państwową granicę (wg wprowadzonej formy).

Na liście środków transportowych, obsługujących maraton i przekraczających granicę państwową podawane są marka środku transportowego, państwowy numer rejestracyjny, numer polisy ubezpieczeniowej o ubezpieczeniu obowiązkowej odpowiedzialności obywatelskiej oraz termin jej ważności.

Paszporty uczestników z ważnymi na okres przeprowadzenia maratonu litewskimi i białoruskimi wizami zawodników przekazują się do służb granicznych Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej nie później, niż w ciągu 1 godziny do przekroczenia granicy państwowej przez pierwszego uczestnika maratonu. Na okładki paszportów uczestników maratonu przylepiają się czasowe nalepki z wskazówką numeru startowego uczestnika maratonu.

Instytucja Społeczna "Sportbalt “ (Republika Litwa) nie później godz. 21.00 (czasu litewskiego) przed  dniem rozpoczęcia zawodów przekazuje do Wareńskiego Oddziału Pogranicznego list gwarancyjny o zapewnieniu warunków pobytu nie obywateli Unii Europejskiej na terytorium Republiki Litewskiej, którzy są uczestnikami i organizatorami maratonu (pełna lista obywateli, cel przybycia, czas pobytu, nazwę przyjmującej organizacji i gwarancja, że przybywające osoby będą posiadać wystarczającą ilość środków na czas pobytu na Litwie i powrót do kraj, obywatelami którego oni są).

Kolegium sędziów testuje trasę, przeprowadza maraton zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu oraz obowiązującymi zasadami w lekkoatletyce.

3. Terminy i miejsce przeprowadzenia.

Miedzynarodowy Maraton Przyjazni odbywa sie  14 lipca 2019 (w niedziele), start zostanie wydany o 8:00 rano czasu lokalnego w Grodnie (Białoruś), finisz jest zaplanowany w Druskiennikach (Litwa) .  Rejestracja uczestników odbędzie się 13 lipca 2019 (sobota) od 12.00 do 20.00 czasu miejscowego w Grodnie (Białoruś) pod następującym adresem: Grodno, ul Komunalnaja, budynek 3A, przy głównym wejściu do instytucji państwowej "Centrum Olimpijski Hokeja "(Palac  sportu).

Trasa maratonu ma długośc 42 kilometra 195 metrów biegnie ulicami Grandiczskaja i Gorkiego w Grodno, przez wśi  Gradiczi,  Zaritsa, Gozha przez przejście graniczne Raigardas-Privalka, po drodze samochodowej

P-42  m. Druskienniki.

Trasa maratonu jest wymierzona i setryfikowana przez Międzynarodową Federację Lekkiej Atletyki.

Trasa maratonu biegnie wzdłuż dróg z pokryciem asfaltowym. Trasa jest oznaczona wskazaniem każdego kilometru dystansu oraz wskazaniem  odległości  21,1 km. (półmaraton). Ze względów bezpieczeństwa, uczestnicy muszą wykonywać sygnałów organizatorów.

4. Uczestnicy.

Do udziału w Międzynarodowym Maratonie Przyjaźni dopuszczają się wszystkie chętne osoby, nie młodsze od 18 lat, z doświadczeniem uczestniczenia w biegach odległości mininum 10 km ( w ciągu ostatnich dwóch lat przed datą maratonu ), posiadające ważne dokumenty (wizy) do wjazdu do Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i (albo) wyjazdu z Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, które wypełniły kartkę uczestnika, zapłaciły wpłatę startową i podpisały się, że same ponoszą odpowiedzialność za swoje zdrowie.

Wszyscy uczestnicy maratonu biorą udział w maratonie z własnej woli, rozumiejąc całe ryzyko, związane z udziałem w maratonie, i zobowiązują się nie wystawiać organizatorom maratonu żadnych pretensji, związanych z tym.  Każdy uczestnik, który się zarejestrował, godzi się, że wszystkie zrobione podczas maratonu zdjęcia i zrobione materiały fotograficzne mogą być wykorzystywane przez organizatorów w celach reklamowych bez oddzielnej na to zgody.

Biegacze przy otrzymywaniu numerów startowych zobowiązani do okazania dowodu osobistego z ważną wizą do wjazdu do Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i (albo) wyjazdu z Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej.  Uczestnicy maratonu, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, potwierdzają swoim podpisem, że najważniejszym celem przyjazdu do Republiki Litewskiej staje się udział w maratonie i zobowiązują się posiadać wystarczającą ilość środków pieniężnych do pobytu na Litwie i powrotu do kraju, obywatelami którego oni są.

Uczestnicy maratonu współzawodniczą w następujących grupach wiekowych:


Mężczyźni                                          Kobiety

Nazwa grupy       Wiek (ilosc lat) Nazwa grupy         Wiek (ilosc lat)

М                         18-39                         K                            18-39

М 40                    40-49                         K 40                       40-49

М 50                    50-59                         K 50                       50-59

М 60                    60 i starsi                   K 60                       60 i starsze

 

5. Warunki przeprowadzenia

5.1 Dystans i limit czasu.

Odległość maratonu - 42 kilometry 195 metrów.  Limit czasu maratonu – 6 godzin.  W dniu zawodów elektroniczny system obliczenia czasu włącza się o godz. 8.00 czasu miejscowego podczas startu i wyłącza się przez pięć godzin. Po upływie danego okresu czasowego wyniki uczestników nie odnotowują się.

5.2.  Rejestracja.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.drauqystesmaratonas.lt.  Elektroniczny system rejestracji zostanie odłączony za trzy dni do przeprowadzenia maratonu.  O dacie początku rejestracji uczestników maratonu zostanie zamieszczone zawiadomione dodatkowe na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.drauqystesmaratonas.lt i stronach internetowych organizatorów i partnerów maratonu.

Rejestrując się na powyższej stronie internetowej, uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza zgłoszeniowego czcionką łacińską w ścisłej zgodności z paszportem.  W przypadku nie wypełnienia jednego z pól uczestnik nie jest uważany za zarejestrowanego.  Dane, które przekazują się przez uczestników podczas rejestracji, organizatorzy mogą wykorzystać tylko do przeprowadzenia maratonu, w tym do rozwiązania problemów technicznych przekroczenia granicy państwowej i pobytu na terytorium Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej.

Po rejestracji uczestnik zobowiązany do zapłacenia w ciągu siedmiu dni wpłaty startowej w ustalonej wysokości.  Po zapłaceniu wpłaty startowej i właściwym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej, uczestnik jest uważany za zarejestrowanego.

W przypadku nie zapłacenia wpłaty startowej przez siedem dni po rejestracji na oficjalnej stronie internetowej maratonu, uczestnik usuwa się z list zarejestrowanych i nie dopuszcza się do udziału w maratonie. Uczestnik posiada prawo rejestracji dokonując powtórnie i ściśle zgodnie z powyższą procedurą.

Na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.drauqystesmaratonas.lt zostanie umieszczona lista zarejestrowanych uczestników.

Organizatorzy maratonu ustanowili limit (kwote) do udziału w maratonie w 2019 r. - 500 sportowców. Na koniec kwoty rejestracja uczestników będzie  zatrzymana.

Rejestrując się uczestnicy maratonu zgadzają się z warunkami regulaminu o przeprowadzeniu Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni.

Zawodnicy z wysokim wynikiem osobistym (2,20 i szybciej u mężczyzn i 2,40 i szybciej u kobiet) można uzyskać zniżki na noclegi i płaty startowej. Tym zawodnikom należy składać do dnia 31 maja  2019 r. przez e-mail: grodnooblsport1@mail.ru informacei o gotowości do udziału w maratonie z opisem danych osobowych i wyników.

5.3.  Wpłata startowa.

Uczestnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni - www.drauqystesmaratonas.lt zobowiązany do zapłacenia w ciągu siedmiu dni wpłaty startowej.

Opłata wpisowa jest wypłacana w następującej wysokości:
do 28 lutego - 20 euro
1 marca - 31 maja - 25 euro
1 czerwca - 30 czerwca - 30 euro
1 lipca - 10 lipca - 35 euro.

Białoruscy uczestnicy maratonu mogą zapłacić wpisowe w każdym Banku Białorusi na konto organizacji regionalnej w Grodno Zrzeszania Publicznego "Białoruska Federacja Lekkoatletyczna" UNN 590375014, nr. rachunku BY25 AKBB 3015 0000 1317 7400 0000, oddział 400 "Belarusbank", kod 752 (adres banku: 230025, Orzeszkowa 4, adres organizacji Regionalne w Grodno Stowarzyszenie Publiczne "Białoruska Federacja Lekkiej Atletyki": 230023, Grodno, ul Orzeszkowej 19 z oznaczenie w dokemencie platniczym plata wpisowa dla udzialu w  "Międzynarodowym Maratonie Przyjaźni". Obywatele Republiki Białoruś płacića wpisowe w rublach białoruskich według oficjalnego kursu Narodowego Banku Republiki Białorusi w dniu płatności.

Uczestnicy maratonu z krajów Unii Europejskiej i innych krajów  wpłatę startową wpłacają przelewem  na VSI « Sportbalt » rachunek LT02 7181 2000 0007 1290 Šiaulių bankas, Lietuva. SWIFT CBSBLT26.

Przy odmowie uczestnika od udziału w zawodach opłata za udział nie zwraca się.

Wpłata startowa  obejmuje:

- paczkę startową:  numer startowy, oficjalna koszulka maratonu, szpilki, worek na rzeczy, nalepka na worek rzeczowy i paszport, materiały informacyjne,  produkcja reklamowo-pamiątkowa;

- chip elektroniczny (wielokrotnego użytku);

- pamiętny medal dla finiszujących uczestników maratonu;

- odświeżające napoje i odżywianie w  punktach przez każde 5 km na dystansie maratonu, a także na mecie;

- pomoc medyczna podczas całego przedsięwzięcia;

- szatnie, toalety i kabiny prysznicowe  we wskazanych miejscach,

- osobisty certyfikat i  protokół końcowy mogą być ładowane z witryny internetowej maratonu;

- foto i wideo z przedsięwzięcia  będą dostępne na oficjalnej stronie maratonu oraz na stronach partnerów.

- materiały sponsorów.

5.4. Wydanie materiałów startowych i rejestracja za dzień do startu.

Uczestnicy maratonu powinni osobiście przyjechać za dzień przed rozpoczęciem maratonu 13 lipca 2019 (sobota) od 12.00 do 20.00 czasu miejscowego w Grodnie (Białoruś) pod następującym adresem: Grodno, ul Komunalnaja, budynek 3A, przy głównym wejściu do instytucji państwowej "Centrum Olimpijski Hokeja "(Palac  sportu). Tam bedzie mozna odebrac pakiety startowe z numerami startowymi, oficjalny T-shirt maratonu, identyfikatory, artykuły reklamowe, itp). Do rejestracji są dopuszczone uczestnicy, którzy byli zarejestrowane poprzednie na oficjalnej stronie internetowej maratonu - www.drauqystesmaratonas.lt i opłacili  wpisowe.

Do rejestracji dopuszczają się tylko osobiście sami uczestnicy maratonu, inne osoby upoważnione nie zostaną dopuszczone do rejestracji.

Uczestnicy, którzy nie przeszli rejestracji w podanym powyżej czasie, nie zostaną dopuszczeni do udziału w maratonie.

W dniu przeprowadzenia maratonu rejestracja nie przeprowadza się.

Przy rejestracji uczestnicy powinni mieć:

- paszport z ważną na okres przeprowadzenia maratonu wizą do wjazdu i wyjazdu z Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej;

- zaświadczenie medyczne na temat stanu zdrowia i poziomu dopuszczenie do udziału w maratonie.

- dowód uiszczenia wpisowego;

- międzynarodowe ubezpieczenie medyczne.

Po przybyciu na rejestrację uczestnik wypełnia kartkę uczestnika, w której podpisuje się w tym, że niesie odpowiedzialność osobistą za stan swojego zdrowia podczas przeprowadzenia maratonu.

Podczas rejestracji będą pracować służba medyczna, przedstawiciele służb granicznej i celnej, towarzystwa ubezpieczeniowego, którzy w razie zapotrzebowania mogą zażądać dodatkowe dokumenty oraz będą świadczyć  pomoc konsultacyjną.

5.5.  Numer startowy.

Do startu dopuszczają się uczestnicy tylko ze numerem startowym Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni. Numer startowy należy umocować z przodu na piersi, powinien być widzialny podczas całego współzawodnictwa. Numer startowy jest osobisty. Pod konkretnym numerem startowym może brać udział tylko uczestnik, zarejestrowany pod tym numerem.  Uczestnikom zabronione zginać, obcinać i modyfikować numer startowy.

5.6.  Chronometraż.

Chronometraż maratonu dokonuje się za pomocą elektronicznego chipa (chip), jeżeli wystartuję więcej 300 biegaczy. Chip powinien mieć każdy uczestnik. Chip wydawany jest razem z materiałami startowymi. Chip należy przymocować do obuwia za pomocą zaciskania, albo naokoło nogi za pomocą rzepy (nie wyżej niż w 30 cm od ziemi). Nie wykonawszy danego żądania albo nieprawidłowo wykonawszy, czas uczestnika nie będzie utrwalony i wyniki danych uczestników nie będą obejmowane protokołem końcowym współzawodnictw.

Uczestnikowi należy przebiec wszystkie punkty kontrolne pomiaru czasu, inaczej jego wynik nie trafi do protokołu końcowego i będzie uważany, że zszedł z dystansu.

Po finiszu chip należy zwrócić organizatorom.  Za niezwracanie chipu i jego zgubienie z winy uczestnika organizatorzy mają prawo ukarać uczestnika na sumę 35 EUR.

5.7.  Start.

Uczestnicy zobowiązani do przybycia na miejsce startu w dzień przeprowadzenia maratonu od godz. 6.30 do 7.00 godz. (czasu miejscowego) do odbycia kontroli granicznej i celnej. Ustalone przez organizatorów miejsce staje się czasową strefą celną i graniczną, wyjście poza pole odbycia kontroli granicznej i celnej bez towarzyszenia służb granicznych i celnych jest zabronione. W danej strefie rozmieszczone są szatnie i toalety, można przeprowadzać rozgrzewkę.

Podczas przejścia kontroli granicznej i celnej uczestnicy zobowiązani do posiadania:

- paszportu z ważną na okres prowadzenia maratonu wizą do wjazdu i wyjazdu z Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej;

- międzynarodowego ubezpieczenia medycznego;

- numeru startowego;

- rzeczy osobiste.

Po przejściu kontroli granicznej uczestnicy oddają paszporty przedstawicielom służby granicznej, paszporty wracają uczestnikom tylko na finiszu po dokonaniu odpowiedniej kontroli granicznej przez odpowiednie instytucje.

Po odbyciu kontroli celnej rzeczy osobiste uczestników opieczętowują się i przekazują się w obecności przedstawiciela służby celnej do autobusu. Po tym dostęp do rzeczy osobistych uczestników zostanie zabroniony do chwili odbycia kontroli celnej przez odpowiednie instytucje i będą wydane na mecie.

Uczestnicy zobowiązani do przejścia kontroli granicznej i celnej od godz. 6.30 do godz.7.30 czasu miejscowego w dzień startu.

O godz. 7.50 wszyscy uczestnicy maratonu w formie sportowej z numerami startowymi mają dodatkową rejestrację i wychodzą na start w obecności przedstawicieli służb granicznych, celnych i komitetu organizacyjnego.  Od chwili wyjścia do startu (7.50 godz.) do startu (8.00 godz) uczestnicy nie mają prawa do wyjścia ze skrzydła startowego.

O godz. 8.00 będzie dany start.

5.8. Wymagania, ograniczenia i kary.

Uczestnikom i członkom drużyny pomocniczej jest wzbronione korzystanie z różnych środków lokomocji na kolach (rowerami, rolkami i in.), eskortą osobistą, spacerować z psem.  Uczestnikom maratonu surowo jest wzbronione odchylać się od trasy biegu bez pozwolenia sędziów.  Naruszający wyżej wymienione zasady uczestnik dyskwalifikuje się.

W przypadku, jeżeli uczestnik zszedł z toru, powinien uprzedzić sędziów i organizatorów na najbliższej pikiecie, doczekać się i koniecznie przejść do autobusu, który jedzie za ostatnim uczestnikiem.  Uczestnicy, którzy zeszli, nie mają prawa do samowolnego porzucania trasy, a zobowiązani do przekroczenia granicy w autobusie, ponieważ są zobowiązani do przejścia kontroli granicznej i celnej.

Uczestnicy powinni być uważni, ponieważ na oddzielnych odcinkach trasy będzie częściowo zamknięty ruch transportu samochodowego.  Pracownicy służb specjalnych będą zapewniać regulowanie ruchu, ale uczestnicy powinni być uważni i czujni.

Organizatorzy mają prawo do dyskwalifikowania uczestnika, jeżeli on nie przestrzega zasady współzawodnictwa, przeszkadza innym uczestnikom, albo w inny sposób przeszkadza w prowadzeniu współzawodnictw.

5.9. Punkty, odżywianie i kabiny WC na trasie.

Trasa maratonu jest oznaczona wskazaniem każdego  kilometru odległości i wskazaniem dystansu 21,1 km. (półmaraton) i punkty żywienia na 5, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40  kilometrach.  Na punktach żywienia dla uczestników zostanie zaproponowana do picia woda niegazowana, napoje energetyczne i owoce.  Na  20 i 30 km będą ustanowione kabiny WC.  Na trasie maratonu będą pracować cztery maszyny pogotowia z personelem.

5.10. Meta.

Po mijaniu skrzydła finiszowego sportowcowi wręcza się pamiętny medal uczestnika. Tam otrzymuje napoje energetyczne.

Na mecie maratonu uczestnicy odbywają kontrolę graniczną i celną oraz otrzymują paszporty. W razie potrzeby mogą dostać pomoc medyczną.  Także uczestnikom będą zapewnione szatnie i kabiny prysznicowe.

Uczestnicy, którzy zostali zdobywcami nagród współzawodnictw w absolutnym pierwszeństwie (1-6 miejsce) i zdobywcami nagrody (1-3 miejsce) w grupach wiekowych wśród mężczyzn i kobiet, zobowiązani do otrzymania nagród wypełnić wykazy do wręczenia nagród u odpowiednich przedstawicieli komitetu organizacyjnego, którzy będą znajdować się na mecie.  Dodatkowo organizatorzy mogą wręczać nagrody specjalne uczestnikom maratonu.

6. Wyznaczenie zwycięzców, dekoracja.

Wszystkim uczestnikom, którzy dotarli na metę w ramach czasu kontrolnego, wręczają się medale.

Współzawodnictwa przeprowadzają się w pierwszeństwie osobistym. Zwycięzcy maratonu wyznaczają się według najlepszego odnotowanego czasu. Uczestnikom, którzy uplasowali się na 1 - 6 miejscu w absolutnym pierwszeństwie, oddzielnie wśród mężczyzn i kobiet wręczane są dyplomy oraz nagrody pieniężne:

Uczestnicy, którzy zajęli 1-3 miejsca w grupach wiekowych, nagradzają się finansowymi albo cennymi nagrodami i dyplomami.

Uczestnicy, którzy zostali  nagrodzeni w absolutnym pierwszeństwie (1-6 miejsce), w grupach wiekowych nie nagradzają się.

Dodatkowo komitet organizacyjny może ustanowić nagrody specjalne, ilość i skład nagradzanych ustala się przez komitet organizacyjny maratonu.

Informacja o wielkości puli nagród w absolucie I w grupach wiekowych  będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej maratonu, nie później niż za 20 dni przed rozpoczęciem maratonu.

Na zwycięzcę w klasifikacji drużynowej decyduje suma wyników trzech najlepszych członków zespołu (dwa lepsze wyniki mężczyzn i jeden kobiety). Zespół ten nie jest ograniczony.Zespół ktury zdobył pierwsze miejsce w konkursie drużynowym otrzymają puchary, a trzy najlepsze (kredytowych) członków zwycięskiego zespołu otrzymają nagrody. Drużyny  zdobywcy 2 i 3 miejsc otrzymają puchary.

Zespół albo klub który został przedstawiony do składu najbardziej liczną grupe (o liczbie uczestników dotarłych do mety) otrzymuje puchar w nominacji "Najliczniejsza zespołu."

Dekoracja zwycięzców i zdobywców nagród maratonu rozpoczyna się od godz. 12.00 (dekoracja w absolutnym pierwszeństwie) i potrwa do godz. 15.00 czasu miejscowego.

7. Warunki finansowania.

Po wzajemnym porozumieniu organizatorzy Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni w razie możliwości finansowo przyłączają się do kształtowania budżetu tego projektu, mają następujące wydatki finansowe:

Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy pokrywa wydatki odprowadzenia i zapewnienia bezpieczeństwa uczestników w obwodzie grodzieńskim.

Narodowy Komitet Olimpijski Republiki Białorusi ustanawia trzy nagrody dla laureatów (1-3 miejsce) maratonu w klasifikacji generalnej wśród  mężczyzn oraz puchar za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji drużynowej.

Narodowy Komitet Olimpijski Republiki Litwy ustanawia trzy nagrody dla laureatów (1-3 miejsce) maratonu w klasifikacji generalnej wśród kobiet  oraz puchar który zostanie udzielony w kategorji "Najliczniejszy zespoł."

Grodzieński Miejski Komitet Wykonawczy finansuje dzierżawę kabin WC, odprowadzenie i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w m. Grodno, organizację ceremonii otwarcia i koncert, produkcję reklamową o m.  Grodno, zapewnia pracę punktów odżywiania na terytorium m. Grodno.

Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy finansuje dzierżawę kabin WC, medyczne zabezpieczenie, towarzyszenie i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w rejonie grodzieńskim, produkcję reklamową o rejonie grodzieńskim, zapewnia pracę punktów odżywiania na terytorium rejonu grodzieńskiego.

Samorząd miasta Druskienniki finansuje wydanie informatora o m. Druskienniki, zapewnienia porządek publiczny, przeprowadzenie programu koncertowo-rozrywkowego.

Instytucja Społeczna «Sportbałt » pokrywa wydatki, związane z funkcjonowaniem oficjalnej strony internetowej maratonu, rozmieszczaniem afiszów reklamowych w mieście Druskienniki, dzierżawą kabin WC, zamówieniem samochodów pogotowia ratunkowego, rozmieszczeniem i odżywianiem zamiejscowych sportowców (obiad 14 Lipca 2019 roku), organizacją koncertu świątecznego, robieniem medali, dyplomów i informatorów, częściowo kształtuje fundusz premiowy, finansuje usługi transportowe, zabezpiecza prace punktów żywienia na terytorium Republiki Litewskiej.

Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu i Grodzienska regionalna organizacja pozarządowa "Białoruska Federacja Lekkoatletyczna". Wykonawczego pokrywa wydatki, związane z odżywianiem i opłatą komisji sędziowskiej, rozmieszczaniem zamiejscowych sędziów (wg zaproszenia), drukarskie i kancelaryjne, medyczne wydatki, opłaca pracę personelu obsługującego, częściowo kształtuje fundusz premiowy, opłaca robienie nagród specjalnych, ponosi koszty wytwarzania pamiątek, medali i oficyalne koszulki maratonu, finansuje usługi transportowe.

8. Wizy uczestników i ich wydanie.

Każdy uczestnik maratonu powinien posiadać ważny paszport z wizą do wjazdu i wyjazdu do Republiki Białoruś i Republiki Litwa.  Organizatorzy maratonu mogą świadczyć pomoc w wystawieniu wiz. Organy kompetentne  obu państw zwracają się do ambasad i konsulatów krajów w sprawie wystawienia jednorazowych, bezpłatnych wiz uczestnikom maratonu Przyjaźni.  Organizatorzy nie gwarantują wystawienia wiz, jednak przyłożą maksimum wysiłków w rozwiązaniu tego pytania.

Uczestnicy maratonu, którzy nie mają wiz do wjazdu i wyjazdu do Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej, powinni zarejestrować się na stronie maratonu nie później 1 Czerwca 2019 roku oraz zwrócić się do  komitetu organizacyjnego maratonu z prośbą o wystawienie wiz.  Uczestnikom, którzy zwrócili się po 1 Czerwca 2019 r., komitet organizacyjny  nie świadczy pomocy w wystawieniu wiz.

Wystawienie wiz dokonuje się w ambasadach i konsulatach Republiki Litewskiej lub Republiki Białoruś. Uczestnicy maratonu, którzy nie posiadają wiz do wjazdu i wyjazdu do Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej   samodzielnie dokonują przygotowania dokumentów, składają ich i odbierają. Ponoszą wydatki dojazdu do miejsc sporządzenia formalności wizowych i powrotu.

Po uzgodnieniu przez organizatorów maratonu z organami właściwymi obydwóch państw porządku wyrobienia wiz Uczestnicy powinni samodzielnie stawić się w ambasadach i konsulatach państw do otrzymania jednorazowych wiz dla uczestników Maratonu Przyjaźni.O terminach zgłoszenia się do ambasad i konsulatów państw organizatorzy poinformują dodatkowo.

Dodatkowo  na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni zastanie razmieszczona informacja dla pszyjazdu do Grodna (Białorus) bez wizy.

9.  Rozmieszczanie uczestników.

Uczestnicy, którzy wyrazili chęć rozmieszczenia się w hotelach m. Druskienniki albo m. Grodno w okresie przeprowadzenia maratonu, zwracają się do komitetu organizacyjnego najpóźniej do 15 czerwca 2019  r. Komitet organizacyjny postara się pomoc w zakwaterowaniu uczestników w hotelach różnej klasy, możliwe jest na prośbę wstępną rozmieszczanie w sali sportowej.

10. Protesty.

Wszystkie pretensje, pr testy uczestników wnoszone są na piśmie głównemu sędziemu współzawodnictw nie później, niż przez 30 min. po zakończeniu współzawodnictw. Uczestnik, przedstawiający pretensję (protest), zobowiązany do zapłacenia 30 euro.  Wpłata, która zwraca się tylko w tym przypadku jeżeli komisja apelacyjna (przedstawiciel Białoruskiej Federacji Lekkoatletyki, Litewskiej Federacji Lekkoatletyki i Sędzia Główny Maratonu) zaspokajają pretensję (protest).  Na rozpatrzenie pretensji - 1 godzina.  Jeżeli uczestnik nie zapłaci rękojmia, pretensja nie będzie rozpatrzona.

11. Informacja o maratonie.

Oficjalne wyniki oraz informacja o przeprowadzeniu maratonu zostaną rozmieszczone na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni -  www.draugystesmaratonas.lt.

Kontakty komitetu organizacyjnego:

Republika Białoruś
Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Federacja Lekkoatletyki obwodu grodzieńskiego
adres pocztowy: 230023 m. Grodno, ul. Orzeszkowej d. 19.
Faks: + 375 152 77-28-77
Telefony:
+375 29 289 71 34 (Bojsza Andrzej)
+ 375 152 74-35-25, +375 29 787 97 14 (Arcuszewskaja Halina)
e-mail: boiszaa@mail.ru
grodnooblsport1@mail.ru
artjyshka@rambler.ru
Oficjalna witryna: www.oblsport.grodno.by

Republika Litwa
Instytucja Społeczna «Sportbałt» m. Druskienniki
adres pocztowy: Gardino g. 80, LT - 66225 Druskininkai
Telefon/faks: +370 313 57200
Telefon komórkowy: +370 698 86055 (Łuczinskas Witautas)
e-mail: sportbalt@gmail.com


Uczestnicy maratonu współzawodniczą w następujących grupach wiekowych:

Mężczyźni

Kobiety

Nazwa grupy

Wiek (lat)

Nazwa grupy

Wiek (lat)

М

18-39

K

18-39

М 40

40-49

K 40

40-49

М 50

50-59

K 50

50-59

М 60

60 i starsi

K 60

60 i starsze

GENERALINIS RĖMĖJAS:


RĖMĖJAI:

  • Azarto Technika
  • Maristika
  • Sanatorija Belorus
  • Vandens Parkas
  • Mineralinis vanduo Akvilė
  • Biurui plius - kanceliarinės prekės
  • SINLAB

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: